Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Rabu, 22 Februari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Wangi


Naskah Junjang
 
Sahadat Cerbon - Sahadat Wangi

Gegamane Allah lebur kama dzate, ambetan aja ana kang keri, dzat lep dzat les, sirna mulih maring qudratullah kabeh, sarineng urip rasa tunggal sejatining manusa, ya gumenceng putih gumulung suci, ya sejatining dzatullah kang amangku ing sifatullah kabeh, dzat ilang tanpa kumpulan, kaamanan sejatining ora, sifat sejatining Allah, asal ora mulih maring ora, sahadat peneteg panata agama laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah.

Tamu Dari Kuningan


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Urip


Sahadat Cerbon - Sahadat Urip

Asyhadu urip tan kena ing pati, ilaha raga tan kena ing lara, illallah wit tanpa wiwitan, dzat les dzat les tanpa wekasan, sahadat jati tegang pati, sahadat kegawa mati, les pangeran tandana, kari yahu tanda sawiji, kalbu putih tanpa dzat les, pangeran muliya kang putih, ratna gumilang numawa rasa mulya menter putih, rat kerat.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***