Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 Oktober 2012

Festival Hari Pasaran (Pasar Islam) Dinar Dirham di Keraton Kasepuhan Cirebon, yang diadakan Oleh Jawara (Jaringan Wira Usahawan) Pengguna Dinar dan Dirham

Koin Perak (Dirham) saat ini di Ciayumajakuning sudah dapat digunakan untuk membeli sembako (beras, gula, minyak goreng, dll) 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sabtu, 08 September 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Semar Putih


Sahadat Cerbon - Sahadat Semar Putih 

 

Bissmillahir rahmanir rahim

Sungsung guyu guyune si semar putih

Lehek-lehek satekaku den guguyu

Salungaku den tangisi

Teka welas teka asih maring isun

Ya isun kang ngaji guyune si semar putih

Laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH (Wasiat Sinuhun Jati Purba)***

Rabu, 22 Agustus 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Pasiraman


Sahadat Cerbon - Sahadat Pasiraman


Bissmillahir rahmanir rahim

Niat isun adus pangenom-enom

Sri wesi  gagak siwalan

Esuk enom sore enom

Enom isun salawase selulup kembang kenanga

Mentas kembang melati

Gumilang gilang cahya isun kadi wulan tanggal padbelas

Melas asih atine wong sajagat kabeh maring isun

Allahu Akbar***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. "AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH" (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba***

Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan


Sahadat Cerbon - Sahadat Kinasihan

 
Bissmillahir rahmanir rahim


Sang munding wangi sang guru gantangan 

sang lingga pakuwan sang pandahan

Sira amanjinga ing atine si anu (nama yang di tuju) supaya  teka welas teka asih maring isun


Ya isun reraksaning buyut kang kinasihan dewek dening sira.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. "AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH" (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Selasa, 21 Agustus 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Raga Komara


Sahadat Cerbon - Sahadat Raga Komara


Bissmillahir rahmanir rahim

Allahumma raga komara muhammad raga Allah 

katurunan cahya dening Allah

Wit asih kinasihan ruhe wong sakabeh***Catatan: dibaca pada setiap jam 9 malam. Laku: Puasa 7 hari dengan Mataigeni pada hari terakhir.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. "AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH" (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Sahadat Cerbon - Sahadat Manik Wanoja


Sahadat Cerbon - Sahadat Manik Wanoja

Bissmillahir rahmanir rahim

Sang manik nyawa 
milir sira sujuda ing pangeranira

Sang manik gumilang 
lungguhira ana ing iga wekas isun kang kiwa

Metunira saking cahyane matanisun kang kiwa
Laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH (Wasiat Kanjeng Sinuhun Jati Purba) ***

Rabu, 22 Februari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Wangi


Naskah Junjang
 
Sahadat Cerbon - Sahadat Wangi

Gegamane Allah lebur kama dzate, ambetan aja ana kang keri, dzat lep dzat les, sirna mulih maring qudratullah kabeh, sarineng urip rasa tunggal sejatining manusa, ya gumenceng putih gumulung suci, ya sejatining dzatullah kang amangku ing sifatullah kabeh, dzat ilang tanpa kumpulan, kaamanan sejatining ora, sifat sejatining Allah, asal ora mulih maring ora, sahadat peneteg panata agama laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah.

Tamu Dari Kuningan


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Urip


Sahadat Cerbon - Sahadat Urip

Asyhadu urip tan kena ing pati, ilaha raga tan kena ing lara, illallah wit tanpa wiwitan, dzat les dzat les tanpa wekasan, sahadat jati tegang pati, sahadat kegawa mati, les pangeran tandana, kari yahu tanda sawiji, kalbu putih tanpa dzat les, pangeran muliya kang putih, ratna gumilang numawa rasa mulya menter putih, rat kerat.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***


Selasa, 31 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Cerbon III

Sahadat Cerbon - Sahadat Cerbon III Ashadu Sahdat Cerbon, Jumeneng gua Gunungjati , Cemeti astana Gunungsembung, Penggotekan petawunan, Murub mancur cahyaning Allah, Rat jagat urip ingsun, Anasir Papat kasampurnan Jumenenge Kuta Cerbon, Saka Kersaneng Pangeran Laa Ilaha Illaallah Muhammadur Rasulullah. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Senin, 30 Januari 2012

Sahadat Cerbon dalam Pandangan Masyarakat dan Tokoh Cirebon

Dalam banyak hal, Cirebon sebagai kota pusat penyebaran Islam di Jawa Barat memiliki kekhususan yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian para budayawan dan ilmuan. Kekhususan yang dimiliki oleh Cirebon sangat beragam di berbagai bidang seni dan budaya. Hanya saja, masing-masing orang berbeda dalam pilihan yang diambil untuk menjadi objek pembahasan dan kajiannya, dan sahadat cerbon merupakan salah satu tema yang patut mendapat perhatian dari kita untuk membahas dan mengkajinya dalam buku ini. Walaupun kami menyadari bahwa, dari penelusuran kami, ternyata sahadat cerbon bukan satu-satunya produk yang dimiliki oleh para wali (generasi wali). Masih banyak lagi sahadat-sahadat lain yang bertebaran di peloksok Jawa Barat dan Banten, atau mungkin juga tanah Jawa. Akan tetapi yang sempat kami temukan, baik sahadat cerbon atau sahadat luar cerbon, akan kita himpun dalam satu buku ini terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, kita berangkat dari sahadat cerbon dan daerah Cirebon memiliki karakter yang khas dan magnet yang kuat buat menarik perhatian masyarakat.

Hal tersebut diatas, adanya sahadat lain cerbon, sempat muncul juga dalam Diskusi Budaya dan Keagamaan yang kami selenggrakan pada hari Minggu, 28 Juni 2009 di Islamic Centre Kota Cirebon. Dari Diskusi itu, ada beberapa hal pokok yang diinginkan oleh sebagian peserta diantaranya; 1). Penelusuran sahadat-sahadat lain yang tidak termasuk dalam kategori sahadat cerbon, 2). Mencari asal-usul sejarah dan latar belakang dari masing-masing sahadat, 3). Fungsi dan kegunaan sahadat cerbon pada masanya, 4) Sahadat cerbon diciptakan atau dibuat oleh siapa, wali (zaman wali sanga) atau generasi sesudah wali, 5). Apa tujuan penyebaran dari sahadat cerbon atau sahadat lain cerbon dalam konteks dakwah wali sanga atau generasi wali sanga, dan 6) Korelasi apa yang menyebabkan sahadat lain cerbon juga muncul.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memacu kami dalam pencarian dan pendalaman di lapangan. Kami ajukan pertanyaan di atas ke para sesepuh atau orang yang mengerti tentang maslaha sahadat cerbon ini di setiap tempat yang kami singgahi. Namun, jawaban yang kami dapatkan belum bisa menjelaskan permasalahan yang ada, apalagi jika menyangkut sejarah sahadat cerbon. Mereka, para nara sumber, memberi penjelasan kepada kami lebih kepada manfaat dan kegunaannya dari pada sejarahnya. Hal ini, mungkin, karena sahadat cerbon di pandang sebagai suatu ajian atau jampi-jampi tertentu yang mengarah pada atau menjadi mantera pengobatan, perlindungan, keselamatan, kekayaan, kecantikan, kewibawaan, kederajatan, dan kejayaan.

Sahadat Cerbon - Sahadat Adam (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Adam (4)

Asyhadu sahadat adam,

sawiji ngiring kawitan,

kadua ngiring wekasan,

sahadatna saciptana, sa enya-enyana,

sa temen-temenna, anging jeung Allah kadua pangandika Allah.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (2)

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrahim (2) Agama kama,
lebur kama, ragane kabeh,
ambet tan aja ana kang kari,
dzat les dzat les,
sirna mulih ka kaudratullah kabeh.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Ibrohim (4) Niat ingsun rasa sukma,
kanugrahaning Pangeran.


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Cerbon - Sahadat Gunungjati II

Ashadu Sahdat Cerbon, Jumeneng gua Gunungjati , Cemeti astana Gunungsembung, Penggotekan petawunan, Murub mancur cahyaning Allah, Rat jagat urip ingsun, Anasir Papat kasampurnan Jumenenge Kuto Cerbon, Saka Kersaneng Pangeran Laa Ilaha Illaallah Muhammadur Rasulullah. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: DIMOHON UNTUK TIDAK MENGAMALKAN AJI-AJI INI SEBELUM MENDAPATKAN IJASAH DARI MURSYID (GURU PEMBIMBING), TERIMAKASIH ANDA SUDAH MENYEMPATKAN DIRI MEMBACA INI, HUBUNG 081322990419-081911312907)###

Rabu, 11 Januari 2012

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3) Ashadu sahadat Fatimah, anjenengi mande, alungguh ing korsi gading, anecep sari, turun sari saking Nabi, turun rasa saking Allah, kaberkahan saking Pangeran. ***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Senin, 09 Januari 2012

Kegiatan Majelis Lam Alif Cirebon (Cirebon Meditation) di Jakarta

ini adalah foto kegiatan pelatihan TATA NAFAS LAM ALIF (Cirebon Meditation) di MUSEUM TEKSTIL JAKARTA JALAN PETAMBURAN,,,


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**HP 081911312907**

Jumat, 06 Januari 2012

Sahadat Cerbon-Sahadat Sampurna (3)

Sahadat Cerbon-Sahadat Sampurna (3)

Allahuma badan suci bagus ati,
tinggi sukma mujarab madep maring Allah,
Allahuma watu turu goibing Allah,
roh madep maring cahyaning Allah,
laailaha illallah muhammadur rosulullah,
sukma lara sukma lari sukma mulih tan kena keri,
sa elah kentaling rasa dzat les.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Rabu, 04 Januari 2012

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

SAHADAT CERBON (Sahadat Insan Kamil)

ALLAHU AKBAR,

KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN KUN FAYAKUN,

SUBHANALLAH SUBHANALLAH SUBHANALLAH,

SIR INGSUN BAETULLAH,

ATI INGSUN ALLAH,

JEJANTUNG INGSUN NUR MUHAMMAD,

GETIH INGSUN ROHMAN ROHIM,

BADAN INGSUN INSAN KAMIL,

I’TIQOD SUCI BADAN SAMPURNA,

PENGUCAP INGSUN KALAMULLAH,

TURU INGSUN KERSANE ALLAH,

MADEP INGSUN ING MAHA SUCI KULA NYUWUN. . . . . . . .(sebutkan keinginanmu),

LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ‘ALIYIL ‘ADHIM.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Sahadat Cerbon - Sahadat Pancer (Sahadat Majmal)

Bismillahi Allah kang Maha Agung,

Allah kang Maha Luhur,

Allah kang Maha Suci,

Qulhuallahu ahad, Allahus shomad,

lam yalid walam yulad,

walam yakulahu kufuan ahad,

ya Sayidina Imam Pengeran Muhammad Shohibulahsan angkis dinillah,

ya Allah ya Ahad ya Shomad,

ya Hu Allah ya Hu rasa mulya,

ya Allah sifat ingsun ya Allah rupa ingsun,

ya Allah pengeran ingsun,

rasa tunggal ya Hu haq,

Allahumma taqobbal du’aai,

dzat sare’at dzat tarekat dzat hakekat zat ma’rifat,

dzat kesuciyane manusa,

dzat kamulyaane manusa,

Allahuma sir sidayidana dzat agung,

dzat kaluhurane Adam,

ya Hadi ya Wali ya Hu sahadat majmal,

sapa arane jujuluk mandarapi,

sarawuhe Gusti Rosulullah saw,

datenge sahadat kang dadi pancere urip,

urip pangandikane Allah,

laa ilaha illallah muhammadurrosulullah.***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Sahadat Cerbon - Sahadat Wong Agung Cerbon

Allahumma inni kuntu minadzolimin,

liwang liwung gunung sembung,

bale jajar mangu-mangu, Gunung Semar Gunung Jati,

tamenga nana anak putune Mbah Kuwu Trusmi,

anak putune Mbah Kuwu Cirebon Gireng Pangeran Cakra Buana, kang cakra jagat papu dika,

kang cakra badan kawula,

laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (4)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (4)
Ashadu sahadat manik johar Fatimah,
mani embah dewi Fatimah kang sesaji,
baginda Ali kang nyakseni,
Jabaroil kang andongani,
Kanjeng Nabi Muhammad kang nampani,
Kolbi kang andum rasa,
sekabat Siti Fatimah katurunan kang sesaji,
dateng mbok Siti Fatimah,
laa ilaaha illallah muhammadur rosulullah.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Sahadat Cerbon - Sahadat Fatimah (3)

Ashadu sahadat Fatimah,

anjenengi mande,

alungguh ing korsi gading,

anecep sari,

turun sari saking Nabi,

turun rasa saking Allah,

kaberkahan saking Pangeran.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Fatimah (1)

(Sahadat Fatimah (2))

Ashadu anlaa ilaaha illallah,

waashadu anna muhammadar rosulullah,

rohilafi mar’rifatullah,

angang wali adus fatimah,

amasuhi wadon kakaula,

andawiyah wadon kasturi,

inganakaken dening Nabi Allah,

tinurunaken saking kudratullah,

sukma sinukma suruping rasa jati mulih sejatine,

la ilaha illallah wekasaning urip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Fatimah (2)

(Sahadat Fatimah (2))

Ashadu anlaa ilaaha illallah,

waashadu anna muhammadar rosulullah,

rohilafi mar’rifatullah,

angang wali adus fatimah,

amasuhi wadon kakaula,

andawiyah wadon kasturi,

inganakaken dening Nabi Allah,

tinurunaken saking kudratullah,

sukma sinukma suruping rasa jati mulih sejatine,

la ilaha illallah wekasaning urip.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Fatimah

Sahadat Fatimah (1)

Ashadu ayat manik johar Fatimah,

urip ora karana ginawe,

urip kang murba wisesa,

sang keraton sang kedaton,

ratu wadon kang jumeneng Siti Julecha,

hasumping ngaji gelung iman,

kemukus lintang johar.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sukma

Sahadat Sukma

Ashadu cangkok sari,

anyangkok sarining sukma,

aja bara tapake,

pan ragane ora nana katut sarimbagane pisan,

dzat plas dzat les sepi nyanyet,

anyelanglung musnah ilang,

mulih ing keraton.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sampurna (3)

Sahadat Sampurna (3)

Allahuma badan suci bagus ati,

tinggi sukma mujarab madep maring Allah,

Allahuma watu turu goibing Allah,

roh madep maring cahyaning Allah,

laailaha illallah muhammadur rosulullah,

sukma lara sukma lari sukma mulih tan kena keri,

sa elah kentaling rasa dzat les.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Sampuran (2)

(Sahadat Sampuran (2))

Allah kang ngajiyad,

Allah kang kersa ngajiyad,

ngajiyad kersaning Allah,

kersaning Pangeran,

banyu kang urip sampurnaning dzat,

sampurnaning sifat,

Allohuma wujud suci badan sampurna.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

SAHADAT CERBON - Sahadat Sampurna (1)

SAHADAT CERBON - Sahadat Sampurna (1)

(Sahadat Sampurna (1))

Sir gumilang, rat gumilang,

sampurnaning af’al,

ratnaning sifat,

ganda rasa sukma mulya,

badanku keri sampurna.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama HP: 081322990419-081911312907** ###PERHATIAN: TIDAK BOLEH DIAMALKAN SEBELUM mendapatkan ijazah dari Mursyid (Guru Pembimbing) dari aji-aji ini, termasuk juga semua yang sudah di entri terlebih dahulu, terimakasih atas kesempatan Anda membaca ini,,, (Konsultasi dan ijazah hubungi HP: 081322990419-081911312907

Sahadat Wangi

(Sahadat Wangi)

Ashadu sahadat wangi,

kang Jumeneng Raden Penganten,

gilang gumilang ing pati lafad ganda wangi.

***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***
**Sang Suryagama**

Sahadat Jeneng

Sahadat Jeneng

Ashadu sahadat jeneng,

kang jumeneng kelawan isun,

jisim kang solat,

solat sajeroning jisim,

madep ning dzatullah,

masup ning sifatullah,

ya hu iman hu suci badan sampurna.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahadat Jepura (2)

(Sahadat Jepura (2))

Kang karuhun kang tinuwakaken,

Kiyai Buyut Quper Putih,

anurunaken Kiyai Buyut Halfiyah,

anurunaken Kiyai Buyut Suwara,

anurunaken Kiyai Buyut Jepura,

wit setapak kembu dawa isi ula keter-keter putih,

ya isun kang anduweni gembolo araning banyu,

si bapa masih perjaka,

si embok masih perawan,

hong kiyai buyut Kinuncung,

ancik-ancik lemah segandu,

bumi langit saceloncong,

saiki ora kedang keding,

besuk ya ora kedang keding.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**

Sahdat Jepura (1)

(Sahdat Jepura (1))

Hong,

ashadu tilu-tilu,

rat sejatining mangkurating Allah,

Syech Allah Syech Malaka Syech Kubro,

awang uwung durung ana,

bumi sega duwus ana,

awang uwung kang wus ana,

ing Gunung Jati,

awang uwung kang wus ana ing gua dalem,

awang uwung kang wus ana ing Kuningan,

Ratu Kucing Pangeran Cempa,

sirah Banten gebung Cerbon,

suku Jepura.
***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH*** **Sang Suryagama**