Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng

Sahadat Cerbon - Sahadat Jeneng
Ashadu sahadat jeneng, kang jumeneng kelawan isun, jisim kang solat, solat sajeroning jisim, madep ning dzatullah, masup ning sifatullah, ya hu iman, hu suci , badan sampurna.

Selasa, 30 April 2013

Sahadat Cerbon - Sahadat Purna Cipta Rasa       Sahadat Cerbon - Sahadat Purna Cipta Rasa

Purna Cipta Rasa
Kasiat dan kegunaan         :  keteguhan (kekuatan)
Lelaku                                   : Puasa 7 hari, pati geni
Tambahan                             : saat membaca harus di seratai asap kemenyan seberat telor
Do’anya:


Bismillahirahmanirahim.
Cipta rasa mijil saking rasa
Mur tanana karasa
Rara komala mulya
Mulya ing Pangeran
Tumiba kadi tibaning udan
Aserep tan karasa
Rasa mijil dzat muthlak
Rasa purba wujudullah
Dzatullah nama Allah
Dzat uga
Rabbana satule bisyahadati
Pekonira teguh
gedonge si kala sakti
Peputihing mata
persandaning kala sakti
Teraping mata
tungganganing kala sakti
Ing embun-embunan
wetuning kala sakti
gunung tursina
kala kala andadekaken kala sakti
ambek pati
tingal pati
lembu pati
pati patitik dewek
wesi baqa tutup braja
ning ning tanana karasa
la ilaha illallah muhammadur rasulullah
ya Allah syufa’at ya rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Adi Mulya       Sahadat Cerbon - Sahadat Adi Mulya
Kasiat: Kemuliaan dan menjaga diri dan rumah
Inilah doanya:


Bismillahirahmairahim
Allahumma adi mulya
Mulyaning salira mulyaning huma
Ing ngahuban dening malaikat kasammadan
Ing raksa dening Allah
Nabi wali mukmin
Ghafarallahu ‘alaena
Birahmatika ya arhamar rahimin
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat AsihanSahadat Cerbon - Sahadat Asihan

      Asihan
Kasiat: agar dikasihi oleh semua
Doanya:

Bismillahirahmanirahim
Bis asih
Mil mulane asih
Allah purbaning asih
Manik putih badan asih
Sifat asih
 Asih asih asih karsaning Allah


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Balik      Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Balik

Qulhu Balik


Kasiat: terhindar dari segala bahaya
Inilah doanya:


Qul hu balik balik balik
Sakatahe kira kira kang ala
Sumurup ing partala
Kang ngadang kang luput
La ilaha illallah muhammadur  rasulullah
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***

Sahadat Cerbon - Sahadat Qulhu SungsangSahadat Cerbon - Sahadat Qulhu Sungsang

Qulhu Sungsang
Kasiat: terhindar dari segala macam jenis teluh dan dapat memasuku bumi yang sangar (panas).


Bismillahirahmanirahim. Qul hu sungsang raja iman
Kukudungku jabarail
Tetekenku jungkat nabi muhammad
Lailaha illallah muhammadur rasulullah
 


***HAKIKAT ILMU ADALAH SEGALA PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SEMAKIN DEKAT DENGAN ALLAH SWT, BUKAN PENGETAHUAN YANG MEMBUATMU SOMBONG DAN MERASA BISA. AJA NGAJI KEJAYAN KANG ALA RAUTAH***